Schoolvisie

VEKBA
school in beweging

De basisschool:
een belangrijk stuk in een kinderleven.
In de loop van de jaren vertrouw je je kind zo’n 8700 uur toe aan de zorg van de leerkrachten op de basisschool.

Een basisschool kies je dan ook met zorg.

VEKBA: dorpsgebonden en wereldverbonden
Onze school vind je in het centrum van Aartrijke. We beschikken letterlijk over veel ruimte om te leren, te leven en te bewegen.
Onze school is geen eiland op zich.
We willen naar buiten toe een brede school zijn: sterk verbonden met wat leeft in Aartrijke.
We willen dorpsgebonden zijn.
Een goede samenwerking met de ouders vinden we belangrijk. Zij helpen mee school maken.
Zo zien we het ook naar kinderen toe: ze praten, denken en doen mee.
We zijn nauw verbonden met de wereld. Een goede school draait immers mee met de wereld
dichtbij en veraf.

VEKBA: een katholieke school
Wij zijn een katholieke school. Wij hanteren een christelijk opvoedingsproject. Dit wil zeggen dat we ons laten inspireren door het evangelie.
Katholiek wil ook zeggen dat onze school geen school is voor alleen katholieke kinderen, maar een katholieke school waar alle kinderen welkom zijn.
We laten in de les alle kinderen kennis maken met christelijk geloven.
Hierbij aansluitend reiken we hen kansen tot beleving aan. Rituelen, symbolen, gebed, vieringen en acties zijn hiervan voorbeelden.
Onze school wil elk kind laten worden wie hij in aanleg reeds is. Elk kind mag zijn wie hij is, groeien in wat hij kan, zijn grenzen verleggen.
Onze prioriteit is om als school via een goede organisatiestructuur te zorgen voor een inspirerende leer- en leefomgeving. Daarom bouwen we elke dag aan een warm en tot opvoedend motiverend klimaat:
in een stijl van vertrouwen, bezield door een evenwichtig beleven van waarden
aansturend naar een gezond zelfwaardegevoel
oproepend tot een houding van respect naar zichzelf, de a(A)ndere, al het omringende
waar verantwoordelijkheidszin en discipline een must zijn.

VEKBA: een school waar leren leven is
Wij reiken leerstof aan vanuit het oogpunt dat deze ook altijd leefstof is en begeleiden intens bij het verwerken ervan.
Wij houden dan ook van gestructureerde inhoudelijke werkvormen voor het realiseren van
kennis, attitude en vaardigheden.
We leren vanuit de leefwereld van elk kind in verbondenheid met de wereld.
We spreken elk kind in zijn hele persoon aan. Zo willen wij het net dat iets meer laten ontluiken in elk kind. We wakkeren creativiteit aan en prikkelen motivatie en waardering.
Wij motiveren tot zelfredzaamheid en veelzijdige persoonlijke ontwikkeling waar respect en
eerlijkheid, orde en discipline essentiële bouwstenen zijn.
We stimuleren een open en positieve communicatie.
Wij bouwen aan een veilig gevoel voor onze kinderen, aan een cultuur van ‘hart’elijkheid en
erkenning.
We werken aan een echte zorgcultuur en zorgsfeer.
Op niveau van het leren staan we nooit stil. We blijven ons professionaliseren. Voor een kind
mag het immers altijd ietsje meer en beter.
We willen eigentijds onderwijs aanbieden. We investeren dan ook in een goede infrastructuur, in de nieuwste leermiddelen en mediatechnieken.

Onze school heeft bij dit alles een rijke traditie. Vanuit deze traditie willen wij blijven bouwen aan een dynamische school. VEKBA, een school in beweging.